Declaració d’accessibilitat

Sentinelcat.com s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant , Reial Decret 1112/2018, de 7 de
setembre).

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.sentinelcat.com

Situació de compliment
Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.


Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:
Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir errors puntuals d’edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d’entrada en vigor del
Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament pot haver-hi errors en aquells documents que contenen gràfics, taules complexes o en aquells signats electrònicament abans de la revisió d’accessibilitat.

Càrrega desproporcionada: no s’aplica.

El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable: Hi ha arxius ofimàtics en PDF o d’altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen totalment tots els requisits d’accessibilitat; també poden estar en aquesta situació continguts de tercers no finançats, ni desenvolupats, ni sota control d’aquest Ministeri.


Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 3 de maig de 2023. El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel
mateix organisme. Última revisió de la declaració: 3 de maig de 2023.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:
● Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.

● Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.

● Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.
A través de les vies següents:

Correu electrònic: comercial@sentinelcat.com
Telèfon: 935 752 720
També podeu sol·licitar en format accessible informació que no compleixi amb els requisits d’accessibilitat bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada; o formular una queixa per incompliment dels requisits d’accessibilitat.

Les comunicacions, les sol·licituds d’informació accessible i les queixes han de dirigir-les a Sentinel Catalunya, SL., com a responsable dels continguts d’aquest lloc web.

Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment podreu iniciar una reclamació per conèixer i oposar-vos als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix els requisits exigits.

Contingut opcional
La versió actualment visible d’aquest lloc web és de maig del 2023 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.
A partir de la data esmentada es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549
:2022, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Entre altres, s’adopten les mesures següents per facilitar l’accessibilitat:
● Utilització de text alternatiu a les imatges
● Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destinació de l’hiperenllaç
● Ús dels estàndards del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.
● Podeu consultar a la pàgina d’Avís Legal per a quins navegadors i versions està optimitzat.